ఒక్కటే ఆశ – OKKATE ASHA

Deal Score+4
Deal Score+4

Okkate asha, Jeevithabhilasha,
Yesune rajuga kolavalani.
Nee premane chusa, Neve na dhayasa,
padana ee jeevitham nedenani.
Arhudavu neevani, Andariki prabhuvu neevani.
Aadiyu neevani, anthame neeku ledani,
prathi nityamu koniyadalani.


1. Nee rupame, Naku echavani,
Prathi swasalo, neevunnavani,
Nee depame, nalo unchavani,
Ee jeevitam, kevalam nee denani, ||2||
Arhudavu neevani, Andariki prabhuvu neevani,
Aadiyu neevani, anthame neeku ledani,
Prathi nityamu koniyadalani….


2. Kanupapala, nanu kaachavani,
Nee chetilo, nanu dachavani,
Na prakkane, needaga unnavani,
Nee rekkale, naku aashrayamani, ||2||
Prema roopudavu neevani,
Nee premake haddhu ledani,
Mamathala maarajani,
Needu krupa naku chaalani,
Prathi nityamu koniyadalani….

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo