குதூகலம் சந்தோஷமே- Kuthukalam Santhosamae

Deal Score0
Deal Score0

Lyrics:
குதூகலம் சந்தோஷமே
இயேசு பிறந்தார் கொண்டாட்டமே-2

வானம் எனும் வீதியிலே
விண்மீன்கள் பந்தலிட்டு
நள்ளிரவில் வந்துதித்த ஒளியே-2
கிழக்கு திசையினிலே
குரல் எழுப்பி அறிவித்தது
என் இயேசு இரட்சகரின் பிறப்பை-2-(2)

குதூகலம் சந்தோஷமே
இயேசு பிறந்தார் கொண்டாட்டமே-2
-வானம் எனும்

இயேசு இரட்சகர் அவரே விடுக்கிறவர்-2

1.மேய்ப்பர் யாவரும் தொழ வந்தனரே
நல்ல மேய்ப்பரை….
தூதர் யாவரும் துதிக்க வந்தனர்
உன்னத தேவனை….-2
உனக்கும் எனக்கும் நிம்மதி தரும்
நம்பிக்கையின் தேவன்
குறைகள் இல்லாமல்
அன்பு செலுத்தும் நாதன்-2

குதூகலம் சந்தோஷமே
இயேசு பிறந்தார் கொண்டாட்டமே-2
-வானம் எனும்

Happy Christmas Merry Christmas-4

2.மண்ணான உனக்கு தம் சாயலை தந்து
ஜீவன் தந்தவரு….
ஜீவன் தர உனக்காய் மண்ணுலகம் வந்த
நல்ல நல்ல தேவன்….-2
உன்னை மேன்மேலாய்
உயர்த்திய தேவன்
வானத்தின் பலகனியை
உனக்காய் திறந்தவரு-2

குதூகலம் சந்தோஷமே
இயேசு பிறந்தார் கொண்டாட்டமே-2
-வானம் எனும்

இயேசு இரட்சகர் அவரே விடுக்கிறவர்-2

3.மரியின் மைந்தன் பிதா அன்பு குமாரன்
நம் இயேசு தேவன்…..
ஏழை கோலமாய் மாட்டுத்தொழுவத்தில்
நமக்காய் பிறந்தாரு….-2
நானே வழியும் சத்தியம்
ஜீவன் என்றாரே
அப்பாவை நமக்கு
நித்திய ஜீவன் என்றாரே-2

குதூகலம் சந்தோஷமே
இயேசு பிறந்தார் கொண்டாட்டமே-2
-வானம் எனும்.

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
Please Add a comment below if you have any suggestions Thank you & God Bless you!

      Leave a reply

      Tamil Christians songs book
      Logo