நம்பிக்கை இழக்கும் வேளையில் – Nambikkai Elakkum Vealaiyil

Deal Score0
Deal Score0

நம்பிக்கை இழக்கும் வேளையில் – Nambikkai Elakkum Vealaiyil

நம்பிக்கை இழக்கும் வேளையில்
நம்பிக்கை நீரே ஆனீரே

துயரங்கள் சூழ்ந்திடும் வேளையில்
துயர் நீக்கும் தூயராய் வருவீரே -2

நீரே என் நம்பிக்கை நீரே என் ஆதரவு
உம்மையே நான் என்றும் ஆராதிப்பேன்-2

ஆராதனை-4

என் ஆல்ஃபா ஒமேகா எல்லாமும் நீரே
உம்மையே நான் என்றும் ஆராதிப்பேன்-2

நம்பினோர் தள்ளிடும் வேளையில்
துணையாக நீரும் வருவீரே

பெலவீனம் தாக்கடும் வேளையில்
புதுபெலனை எனக்கும் தருவீரே-2

நீரே என் எல்ஷடாய் சர்வ வல்லவரே
உம்மையே நான் என்றும் ஆராதிப்பேன்

நீரே என் எல்ரோயீ என்னைக்காணும் தேவனும் நீர்
உம்மையே நான் என்றும் ஆராதிப்பேன்

ஆராதனை-4

என் ஆல்ஃபா ஒமேகா எல்லாமும் நீரே
உம்மையே நான் என்றும் ஆராதிப்பேன்-2

துதியும் உமக்கே கனமும் உமக்கே
மகிமை உமக்கே மாட்சிமை உமக்கே

புகழும் உமக்கே உயர்வும் உமக்கே
எல்லாமும் உமக்கே என்றென்றும் உமக்கே-2

என் ஆல்ஃபா ஒமேகா எல்லாமும் நீரே
உம்மையே நான் என்றும் ஆராதிப்பேன்-2

          Install our App and copy lyrics !

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks . #face protect shield #clear face shield #protect shield #face shield #face protect #facial shield #KN95 FaceMask #Face Mask
      Tamil Christians songs book
      Logo