என் யேசுவே நீர் எத்தனை – En Yesuvae Neer Eththanai

என் யேசுவே நீர் எத்தனை – En Yesuvae Neer Eththanai

1.என் யேசுவே, நீர் எத்தனை
நன்றாகத் தேற்றுந் தயவை
இப்போது காண்பித்தீர்!
மகா உயர்ந்த விதமாய்
நீர் உம்மைப் பானம் ஊணுமாய்
அன்பாக அளித்தீர்.

2.தெய்வீக அன்பை நினைத்து
என் நெஞ்சை முற்றும் உமக்கு
என்றென்றும் படைப்பேன்;
இத்திவ்ய முத்ரை பெற்றோனாய்
உம் ரத்தம் மீட்ட தாசனாய்
நான் உம்மைச் சேவிப்பேன்.

3.இப்பந்தியில் விளங்கினீர்
மேலான நேசம் காட்டினீர்
ஆ! இன்னுந் தேவரீர்
கடாட்சஞ் செய்து, உம்மிலும்
நான் தங்க எந்த நேரமும்
என் நெஞ்சைத் தாங்குவீர்.

4.இவ்வண்ணந் தயை காண்பிக்க,
தெளிந்து ஜீவ பாதையில்
மலர்ந்தோனாகவே
உம்மைப் பின்பற்றி, யாவிலும்
களித்து, எந்தப் போரிலும்
நான் வெற்றிக் கொள்வேனே.

En Yesuvae Neer Eththanai song Lyrics in English

1.En Yesuvae Neer Eththanai
Nantraga Theattrum Thayavai
Ippothu Kaanbiththeer
Mahaa Uyarntha Vithamaai
Neer Ummai Paanam Oonumaai
Anbaaga Aliththeer

2.Deiveega Anbai Ninaithu
En Nenjai Muttrum Umakku
Entreantrum Padaippean
Ev Dhivya Mitheai Pettronaai
Um Raththam Meetta Thasanaai
Naan Ummai Seavippean

3.Ippanthiyil Vilangineer
Meanana Neasam Kaattineer
Aa Innum Devareer
Kadatcham Seithum ummilum
Naan Thanga Entha Nearamum
En Nenjai Thaanguveer

4.Evvannam Thayai Kaanbikka
Thealintha Jeeva Paathaiyil
Malarnthonagavae
Ummai Pinpattri Yaavilum
Kalithu Enrha Porilum
Naan Vettri Kolveanae